OVER DDM ARCHITECTUUR:

Ieder project van DDM.ARCHITECTUUR is het resultaat van een intens onderzoek naar de verschillende mogelijke ruimtelijke antwoorden op het snijpunt van culturele, stedenbouwkundige, budgettaire, maatschappelijke en technische randvoorwaarden.  

Niet een esthetische visie maar de gehanteerde ontwerpmethodiek bepaalt de uiteindelijke vormgeving van een project met als einddoel een steeds duurzamere bijdrage te leveren aan een eigentijds ruimtelijk kader voor wonen, werken en ontspannen.

Het team DDM.ARCHITECTUUR is bijzonder geboeid door de uitdaging die ligt in de perfecte materialisatie van de bereikte ontwerpresultaten.  

Door een gedetailleerde technische uitwerking in 3D kan tijdens de projectvoorbereiding worden geanticipeerd op problemen die tijdens het uitvoeringsproces kunnen opduiken.  Deze aanpak laat toe de uitvoerders de nodige tools aan te reiken om de ontwerpen accuraat, volgens planning en binnen het kader van de gemaakte afspraken te realiseren.

Met als resultaat een zeer gevarieerd portfolio op verschillende schaalniveaus, in opdracht van de meest veeleisende opdrachtgevers in zowel private als publieke sector.

Projecten Residentieel

Projecten Commercieel